top of page

ディエンビェン省とアグロツーリズム

更新日:2023年11月11日

Điện Biên và du lịch nông nghiệp当協会チーム が、ディエンビェン省ディエンビェンフゥ市政府とアグロツーリズムに関しての協力プログラムに関して協議いたしました。

Nhóm hiệp hội của chúng tôi đã thảo luận với Chính quyền thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên về chương trình hợp tác về du lịch nông nghiệp.

ディエンビェンフゥ市内3地区へ赴きそれぞれの土地・少数民族の文化に適した提案のための調査をいたしました。

Chúng tôi đã đến thăm 3 huyện của thành phố Điện Biên Phủ và tiến hành nghiên cứu các đề xuất phù hợp với từng vùng đất và văn hóa dân tộc thiểu số.

ナーゲー区(Na Nghe)


バンケオ区(Ban Keo)


ムォンファン区(Muong Phang)


視察後は、人民委員会にて具体的な方向性を決めるための意見交換をいたしました。

Sau khi kiểm tra, chúng tôi đã trao đổi ý kiến ​​tại UBND để quyết định hướng xử lý cụ thể.


ベトナム北西の地であるディエンビェン省の地理的要素を活かした企画案を近日中に提案いたします。

Sắp tới chúng tôi sẽ đề xuất một phương án tận dụng yếu tố địa lý của tỉnh Điện Biên nằm ở phía Tây Bắc của Việt Nam.Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page